Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BROODJEGESMEERD

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het
bezorgen en verzorgen van belegde broodjes tussen Broodjegesmeerd en de opdrachtgever.
1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Broodjegesmeerd zijn aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Broodjegesmeerd zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Iedere aanbieding heeft een geldigheid van 30 dagen na uitbrengen van offerte.

Artikel 2. Overeenkomsten
De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door
Broodjegesmeerd van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit
de schriftelijke bevestiging van Broodjegesmeerd, als uit het feit dat Broodjegesmeerd uitvoering
geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling
3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een
verhoging ondergaan, is Broodjegesmeerd gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
Broodjegesmeerd maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever
bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de
inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de
aangekondigde prijsverhoging.
3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum.
3.3 Indien, de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is
Broodjegesmeerd gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Broodjegesmeerd in
mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens Broodjegesmeerd verschuldigde.
3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet
voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve
surseance van betaling aanvraagt,onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt
gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt
ontbonden.
3.6 Broodjegesmeerd houdt zich het recht voor bij manco opdrachtgever een vergelijkend of
duurder product te leveren dan oorspronkelijk besteld.

Artikel 4.Levertijd
4.1 De door Broodjegesmeerd opgegeven levertermijn van de bedongen diensten is gebaseerd op de ten
tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van
Broodjegesmeerd vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden,
wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de
vertraging aan de zijde van Broodjegesmeerd is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de
opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of
van de opdrachtgever te vergen medewerking.
4.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Broodjegesmeerd, geeft
overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.
4.3 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn
te wijten aan Broodjegesmeerd, is Broodjegesmeerd gerechtigd om de kosten die dit met zich
meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Alle extra onkosten in verband met de levering die Broodjegesmeerd op uitdrukkelijk verzoek van de
opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht
Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Broodjegesmeerd
onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van
Broodjegesmeerd of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Broodjegesmeerd gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk voor ten hoogste 2 dagen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat Broodjestijd tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit de met Broodjegesmeerd gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever
niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Broodjegesmeerd te
voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke
overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Broodjegesmeerd gerechtigd om zonder
ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste een maand op te
schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
6.3 In geval van opschorting of ontbinding op basis van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden
Indien Broodjegesmeerd gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële
gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens werkzaamheden te
verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van
alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke
zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Broodjegesmeerd vrij om de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Broodjegesmeerd op vergoeding van alle
schade, onkosten en winstderving.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Broodjegesmeerd is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de
uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Broodjegesmeerd en/of zijn
leidinggevende ondergeschikten;
- Broodjegesmeerd het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet
en/of grove schuld van Broodjegesmeerd en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de
gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke
condities te hebben kunnen verzekeren.
Broodjegesmeerd zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het
bedrag per schadegeval waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een
en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. Deze schadevergoeding zal tevens
nooit hoger zijn dan het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
8.2 Niet voor vergoeding door Broodjegesmeerd komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade
door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Reclames/klachten
9.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de
uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd,
waaronder bij bederfbare waren in dit geval binnen 2 uur na levering wordt verstaan, bij
Broodjegesmeerd per e-mail en per telefoon heeft geprotesteerd.
9.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Bevoegde rechter
Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van
Broodjegesmeerd om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 12. Algemene bedrijfsgegevens
Broodjegesmeerd
Zwarte Woud 232
3524 SL Utrecht
Kvk Utrecht 30152288